sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

pondelok, 30 marec 2015 02:00

Výrobňa elektrickej energie splyňovaním v Hnúšti

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Možno sa vám zdá tento príspevok trochu netradičný do nášho periodika, ide však o projekt, ktorého súčasťou bola aj naša spoločnosť SEVIS energia a odpady, a.s. Naša úloha spočívala v koordinácii inžinieringu a procesu výstavby s cieľom kolaudácie stavby do konca roka 2014 z dôvodu získania podpory pre výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov na minulý rok. Projekt má dlhšiu históriu. Naša spoločnosť sa zapojila do projektu v realizačnej fáze koncom leta 2014. Viac informácii o tomto zaujímavom projekte sme sa dozvedeli od nášho zamestnanca, Ing. Ivana Klohnu, ktorý sa stal projekt manažérom projektu.


Prečo sa SEVIS rozhodol zapojiť do projektu?

S investormi projektu sme sa zoznámili pri príprave projektu spracovania a zaobchádzania s odpadmi v komunálnej sfére. Naším spoločným zámerom je príprava a realizácia projektov pre subjekty zabezpečujúce technické služby pre samosprávy na optimalizáciu nákladov vynaložených v odpadovom hospodárstve. Rozdiel spočíva v umiestnení pripravovaných projektov. Princíp pripravovaných zámerov je v materiálovom a energetickom zhodnotení odpadov z komunálnej sféry. Po technickej stránke sa jedná o mechanickú separáciu biologicky rozložiteľnej zložky, druhotných surovín a inertnej frakcie. V projekte kde z hľadiska prevádzkových a prepravných nákladov nie je ekonomické umiestňovať druhotné suroviny ku koncovým spracovateľom, je produkt energeticky zhodnotený.

Aký je princíp výroby energie procesom splyňovania biomasy?

Splyňovanie dreva nie je žiadnou novinkou. Princíp splyňovania je známy zo začiatku 19. storočia. Počas 2. svetovej vojny bol drevoplyn palivom na pohon osobných aj nákladných vozidiel. Princíp splyňovania spočíva v nedokonalom spaľovaní s nízkym prísunom kyslíka alebo pary pri teplote vyššej ako 500°C. Produktom splyňovania je zmes oxidu uhoľnatého(CO), vodíku(H2), metánu(CH4) a oxidu uhličitého(CO2). Po vyčistení drevoplynu od sadzí je ho možné spaľovať v kogeneračných jednotkách, v ktorých produktmi kombinovanej výroby je elektrická energia a teplo. Biomasou v tomto prípade je drevná štiepka, ktorá po pretriedení a sušení putuje do reaktora. Reaktor je plnený vrchom.

V spodnej časti reaktora sa vytvára nedokonalým spaľovaním drevné uhlie a drevoplyn. Drevoplyn (príp. syntézny plyn) je odvádzaný z reaktora a po schladení, prečistení, sušení a dohreve na 20°C je spaľovaný v kogeneračnej jednotke. Výstupom je elektrická energia a teplo, pričom časť sa spotrebuje vo výrobnom procese. Elektrická energia a teplo sa odovzdávajú do distribučných sietí miestnych prevádzkovateľov. Ďalším produktom je drevné uhlie a peletky vyrobené z podsitnej frakcie drevnej štiepky nevhodnej do výrobného procesu.

Ako ste na projekte spolupracovali?

Po dohode s investormi som dostal možnosť uplatniť svoje skúsenosti z predchádzajúcich projektov ako projektový manažér, čo obnášalo množstvo náročnej práce. Projekt prešiel zmenou dodávateľa technologických častí. Zmena sledovala zníženie investičných nákladov pre zachovanie požadovanej návratnosti projektu pri znížení podpory obnoviteľných zdrojov energie.

V praxi to znamenalo vypracovanie novej projektovej dokumentácie zmeny stavby a získanie stavebného povolenia v zmysle stavebného zákona. Po získaní stavebného povolenia bolo prioritou vypracovanie a dodržanie realizačného harmonogramu prác so zahrnutím všetkých dodávateľov technologických celkov, stavebnej časti a profesistov. Po ukončení výstavby elektrárne prebehli funkčné skúšky zariadenia so strany prevádzkovateľa distribučnej siete elektrickej energie a kolaudácia elektrárne.

Po kolaudácii nasledovala fáza nábehu zariadenia do prevádzky. U zariadení výroby energie na princípe kogenerácie je nábeh zariadenia zložený z dvoch častí. Prvá časť je výroba a stabilizácia plynu (syntézneho alebo bioplynu), ktorá končí pri dosiahnutí dlhodobo udržateľných parametrov plynu požadovaných výrobcom kogeneračnej jednotky. Druhá fáza spočíva v spustení samotnej výroby elektrickej energie a tepla. Je sprevádzaná optimalizáciou dodávky biomasy a doladení nastavenia technológie so zámerom konštantnej produkcie plynu a výroby elektrickej energie a tepla.

Všetky uvedené etapy projektu sú sprevádzané množstvom administratívnych a právnych úkonov. Zabezpečenie súčinnosti inštitúcií a dotknutých orgánov v procese schvaľovania zmien, realizácie, funkčných skúšok, kolaudácie a nábehu do prevádzky je súčasťou práce projektového manažéra. Nie je to však predmetom toho článku.

Aké sú vaše plány do budúcna?

V súčasnosti pracujeme na projekte úpravy tuhého komunálneho odpadu. Projekt sa nachádza v prípravnej fáze. Po získaní vstupných informácií a obhliadke lokality určenej na realizáciu zámeru sme navrhli technické riešenie úpravy odpadu. Návrh riešenia zohľadňuje neobmedzenie prevádzky súčasnej technológie na likvidáciu komunálneho odpadu počas výstavby a nábehu prevádzky nového technologického celku.

Po odsúhlasení materiálových a energetických bilancií sme vypracovali pred-štúdiu uskutočniteľnosti so zohľadnením predpokladaného vývoja trhu v odpadovom hospodárstve. Ďalšou fázou bude inžiniering pre všetky stupne konaní v zmysle platnej legislatívy s cieľom kolaudácie a spustenia technológie do prevádzky. Všetkým fázam projektu sa venuje odborný projektový tím. Je to dlhodobý a náročný proces, ktorého jedným z cieľov je zlepšenie nášho životného prostredia.

Prečítané 2316 krát Naposledy zmenené piatok, 21 august 2015 15:30
Ing. Ivan Klohna

projektový manažér

Najnovšie od Ing. Ivan Klohna