sk   en

1 2 3 4 6

Čo ponúkame

Zhodnocovanie finančných prostriedkov klientov

Klient v SEVISe zhodnocuje svoje finančné prostriedky formou:

 • pôžičky zabezpečenej zmenkou spoločnosti SEVIS a.s.

Podmienky:

 • vstup s minimálnou sumou 100.000 €
 • akceptovanie maximálne 3-4 % ročného úroku
 • viazanosť minimálne jeden rok

Financovanie projektov a poskytovanie prostriedkov formou pôžičky

SEVIS využíva finančné prostriedky formou:

 • vstupu do perspektívnych projektov s jasnou predajnou stratégiou,
 • krátkodobej pôžičky pre právnické osoby za účelom preklenutia nedostatku finančných zdrojov,
 • investovania na kapitálových trhoch.

Podmienky poskytnutia pôžičky:

 • žiadateľom musí byť právnická osoba
 • suma od 100.000 € do 500.000 €
 • akceptovanie úroku 10 % p.a. s maximálnou viazanosťou jeden rok
 • predloženie podnikateľského zámeru, ktorý má byť financovaný
 • ručenie majetkom v trhovej hodnote minimálne 2 násobku požadovanej sumy
 • ručiteľské vyhlásenie akceptovanej osoby
 • vystavenie zmenky
 • podpísanie notárskej zápisnice spoločníkmi žiadateľa
 • predloženie informácií o stave majetku žiadateľa a jeho spoločníkov

Konzultačné činnosti pri:

 • finančnej, ekonomickej a majetkovej reštrukturalizácii spoločnosti,
 • zlučovaní a rozdeľovaní spoločností, zvýšení/znížení základného imania spoločnosti,
 • zmene podoby a formy cenných papierov,
 • ponuke na prevzatie,
 • nadobúdaní obchodných podielov,
 • vyhľadávaní a zabezpečení vstupu strategického alebo finančného investora.

 

sp9