sk   en

1 2 3 4 6

GDPR - osobné údaje

Podmienky spracúvania osobných údajov v skupine podnikov patriacich do podnikateľskej skupiny SEVIS (§ 19 Zákona)

Tieto podmienky informujú, akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní našich služieb osobné údaje v rámci podnikateľskej skupiny SEVIS (ďalej len „Skupina SEVIS“). Do Skupiny SEVIS patria nasledovné spoločnosti, ktoré pri svojej činnosti spracúvajú osobné údaje: SEVIS, a.s., Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, IČO: 31587526 (ďalej samostatne len „SEVIS“), SBF a.s., Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, IČO: 35746220 (ďalej samostatne len „SBF“), SEVIS software, s.r.o., Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, IČO: 31607021 (ďalej samostatne len „SEVIS software“), ANTIS, s.r.o., Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, IČO: 36390453 (ďalej samostatne len „ANTIS“), ANTECO s.r.o., Družstevná 245, 935 31 Horná Seč: IČO: 36561096 (ďalej samostatne len „ANTECO“) a FEOX s.r.o., Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, IČO: 45468087 (ďalej samostatne len „FEOX“). Skupina SEVIS ani žiadna zo spoločností patriacich do Skupiny SEVIS neurčila zodpovednú osobu.

Každá zo spoločností patriacich do Skupiny SEVIS môže spracúvať osobné údaje ako prevádzkovateľ. Každú zo spoločností patriacich do Skupiny SEVIS možno kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo telefonicky na čísle 041/5078 700 a informácie sú dostupné tiež na www.sevis.sk.

Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016) (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) ako aj podľa ďalších predpisov. Skupina SEVIS prijala primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky Nariadenia a Zákona.

V prípade, že využijete služby niektorej zo spoločností patriacich do Skupiny SEVIS, budú Vaše osobné údaje spracúvané podľa zásad uvedených ďalej. Skupina SEVIS zverejňuje účely spracúvania osobných údajov a právny základ ich spracúvania:

 • poskytovanie poradenských služieb spracúvanie je súčasťou ekonomického, organizačného a účtovného poradenstva právny základ: plnenie zmluvy
 • poskytovanie iných služieb zastupovanie klienta voči centrálnym depozitárom, burze, Národnej banke Slovenska, obchodníkom s cennými papiermi a iných finančným inštitúciám právny základ: plnenie zmluvy
 • emisia a správa vlastných dlhopisov predaj a pripísanie cenného papiera na účet, vyplácanie výnosov, komunikácia s majiteľom cenného papiera právny základ: plnenie zmluvy, plnenie zákonnej povinnosti (napr. zákon o cenných papieroch, zákon o dlhopisoch, obchodný zákonník, zákon o dani z príjmov, zákon o účtovníctve, zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti)
 • prenájom nehnuteľností spísanie zmluvy, zabezpečenie súvisiacich služieb, evidencia vstupov na parkovisko, komunikácia s nájomcom právny základ: plnenie zmluvy
 • poskytovanie pôžičiek spísanie zmluvy, prevod peňažných prostriedkov, evidencia platieb, komunikácia s dlžníkom právny základ: plnenie zmluvy, plnenie zákonnej povinnosti (napr. zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti)
 • predaj štrkov (aj doprava) vybavenie objednávky a dodacieho listu, evidencia odberov pre priznávanie zliav, zabezpečenie dopravy právny základ: plnenie zmluvy, oprávnený záujem prevádzkovateľa – systém zliav
 • marketingové účely vedenie evidencie klientov, poskytovanie zliav, zasielanie Newslettera, zasielanie blahoželaní, pozvánok na podujatia, prednášky, zverejnenie referencie právny záujem: súhlas dotknutej osoby alebo oprávnený záujem prevádzkovateľa
 • štatistické a archívne účely právny záujem: plnenie zákonnej povinnosti
 • plnenie oznamovacích povinností vybavovanie dožiadaní orgánov činných v trestnom konaní, orgánov prevencie legalizácie príjmov z trestnej činnosti, súdov a iných oprávnených žiadateľov právny základ: plnenie zákonnej povinnosti
 • BOZP evidencia pracovných úrazov a iných úrazov, školenia zamestnancov v oblasti BOZP, zdravotné prehliadky, vnútorná kontrola právny základ: plnenie zákonnej povinnosti
 • účtovné povinnosti vedenie účtovnej evidencie, vykonávanie auditu právny základ: plnenie zákonnej povinnosti
 • daňové povinnosti vedenie evidencie, podávanie daňových priznaní a hlásení, súčinnosť pri daňovej kontrole, platenie daní právny základ: plnenie zákonnej povinnosti
 • personalistika a mzdy vedenie evidencie, vyplácanie miezd a odvodov, podávanie hlásení, súčinnosť pri kontrole, preškolenia a poučovanie zamestnancov, publikačná činnosť zamestnancov pre zamestnávateľa, vnútorná kontrola právny základ: plnenie zákonnej povinnosti, prípadne doplnené o súhlas dotknutej osoby (fotografia) alebo oprávnený záujem
 • evidencia uchádzačov o zamestnanie evidencia prijatých žiadostí o zamestnanie pre budúce potreby právny základ: súhlas dotknutej osoby
 • ochrana vlastného majetku využívanie strážnej služby, prevádzka kamerového systému pre ochranu objektov a pozemkov, prevádzka kamerového systému pre kontrolu vstupu motorových vozidiel na súkromný pozemok, kontrola vstupu do strážených objektov, evidencia vstupov do strážených objektov, vnútorná kontrola právny základ: oprávnený záujem prevádzkovateľa
 • vymáhanie nárokov spisovanie návrhov, žalôb, trestných oznámení, vedenie sporov, účasť na konaniach, vymáhanie vykonateľných nárokov právny základ: oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo plnenie zákonnej povinnosti

Oprávnené záujmy Skupiny SEVIS, ktoré sleduje: Pre účel predaja štrkov je oprávneným záujmom vedenie evidencie pre účely uplatňovania obchodných zliav pre odberateľov. Pre účel marketingu je oprávneným záujmom priamy marketing. Pre účel personalistiky je oprávneným záujmom vykonávanie vnútornej kontroly zamestnávateľa a zlepšovanie procesov. Pre účel ochrany majetku je oprávneným záujmom predchádzanie vzniku škôd na zdraví a na majetku Skupiny SEVIS a tretích osôb, zabezpečenie dôkazného materiálu v prípade vzniku škody, kontrola pohybu osôb v priestoroch patriacich Skupine SEVIS a manažovanie pohybu osôb a mechanizmov alebo dopravných prostriedkov. Pre účel vymáhania nárokov je oprávneným záujmom uplatňovanie nárokov na súdoch a pred inými orgánmi verejnej moci, vedenie týchto konaní a vedenie spisov.

Skupina SEVIS sprístupňuje osobné údaje len v nevyhnutnej miere. Medzi spoločnosťami v Skupine SEVIS existujú dohody o poverení spracúvaním osobných údajov, preto osobné údaje spracúvané jednou spoločnosťou ako prevádzkovateľom môžu byť poskytnuté inej spoločnosti zo Skupiny SEVIS ako sprostredkovateľovi, pri zachovaní mlčanlivosti a rovnakej miery starostlivosti príjemcu a jeho zamestnancov o prijatých osobných údajoch. Osobné údaje sú ďalej poskytované najmä našim zamestnancom, audítorom, daňovým poradcom, účtovným a právnym poradcom, poskytovateľom poštových služieb, poskytovateľom prepravných služieb, poskytovateľom softvéru a informačných technológií a ak právo na poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona alebo z individuálneho právneho aktu alebo ak je to potrebné na plnenie zmluvy s dotknutou osobou sú osobné údaje poskytované tiež centrálnym depozitárom, Národnej banke Slovenska, burze, bankám, obchodníkom s cennými papiermi, súdom, orgánom činným v trestnom konaní, exekútorom, notárom a iným orgánom verejnej moci.

Nezamýšľame prenos osobných údajov do krajín mimo Európskej Únie alebo zmluvných strán Dohody o EHP ani žiadnej medzinárodnej organizácii.

Doba spracúvania osobných údajov závisí od účelu spracúvania. Pri jej určení sa riadime právnymi predpismi o archivácii a uchovávaní informácií. Pokiaľ sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby udeleného bez časového obmedzenia, doba spracúvania trvá až do odvolania súhlasu alebo do rozhodnutia prevádzkovateľa o skončení spracúvania. Osobné údaje spracúvané na základe oprávneného záujmu spracúvame počas trvania oprávneného záujmu. Osobné údaje, ktoré sú spracúvané pre potreby plnenia zmluvnej povinnosti, ak pre ne nevyplýva zo zákona osobitná doba uchovávania, spracúvame počas doby platnosti zmluvy a vyrovnania alebo premlčania všetkých nárokov z nej plynúcich. Osobné údaje získané z kamerových systémov sú buď v podobe online prezerania (bez nahrávania) alebo v podobe nahrávania, pričom nahrávka je vždy po 14 dňoch vymazaná, ak nebola použitá ako dôkazný materiál v súlade s účelom, na ktorý bola získaná.

Osobné údaje, pre ktorých spracúvanie vyžadujeme súhlas, nie ste povinní poskytnúť. Osobné údaje, ktoré sme povinní spracúvať na základe zákonnej povinnosti, ste povinní nám poskytnúť, inak nie sme oprávnení poskytnúť vám služby alebo dodávky. Ak je poskytnutie osobných údajov potrebné pre plnenie zmluvy, ste povinní nám osobné údaje poskytnúť v takom rozsahu, aby bolo plnenie zmluvy možné; v opačnom prípade si vyhradzujeme právo neplniť zmluvu alebo ju zrušiť. V prípade poskytnutia osobných údajov z dôvodu nášho oprávneného záujmu ste povinní nám ich poskytnúť v nevyhnutnom rozsahu, okrem prípadu podania námietok. Ak po podaní námietok ako prevádzkovateľ nepreukážeme, že nad vašimi záujmami alebo vašimi právami vyžadujúcimi si ochranu vašich osobných údajov prevažujú naše záujmy, vaše osobné údaje nebudeme spracúvať na účel oprávneného záujmu.

Používanie súborov cookies: Naše webové sídlo (www.sevis.sk) používa súbory cookies na zabezpečenie správneho zobrazenia obsahu, na zabezpečenie fungovania stránky a na zapamätanie zakliknutia políčka „Rozumiem“ týkajúceho sa informácií o súboroch cookies. Súhlas s používaním súborov cookies môžete udeliť zakliknutím príslušného políčka v lište, ktorá sa vám automaticky zobrazí pri návšteve webovej stránky. Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webovej stránky a ktoré webová lokalita www.sevis.sk ukladá do vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia. Cookies umožňujú webovej stránke rozpoznať vás a následne vám sprístupniť požadovanú službu, čím zlepšujú používanie webovej stránky. Nevyužívame súbory cookies na reklamné účely. Používame cookies tretej strany Google, Inc. (ďalej len „Google“), ktoré využíva služba Google Universal Analytics. Jedná sa o analytickú službu, ktorá nám poskytuje informácie o tom, ako používatelia stránku používajú. Túto službu nie je možné na stránke vypnúť.

Internetové prehliadače zvyčajne automaticky prijímajú cookies už v preddefinovanom nastavení. Pomocou nastavenia svojho prehliadača môžete cookies úplne odmietnuť alebo selektívne prijímať iba niektoré cookies a taktiež môžete vymazať cookies uložené vo vašom počítači, mobile alebo inom zariadení. Ak nechcete, aby Prevádzkovateľ cookies vo vašom prehliadači používal, môžete ho nastaviť tak, aby cookies odmietal alebo aby vás informoval o pokuse uložiť cookies do vášho zariadenia vždy, keď sa o to webová lokalita pokúsi. Pokiaľ však používanie cookies úplne odmietnete, webovú lokalitu síce budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré jej vlastnosti nemusia fungovať správne.

Ukladaniu súborov cookies do vášho zariadenia môžete zabrániť alebo ho upraviť nastavením vášho webového prehliadača. Niektoré funkcie webovej stránky však nemusia byť dostupné pri konkrétnom nastavení. Svojim nastavením webového prehliadača, ktoré povoľuje ukladanie súborov cookies, vyjadrujete svoj súhlas s ich ukladaním do vášho zariadenia.

Na webovej stránke www.sevis.sk používame nasledovné súbory cookies:

názov doména zdroj doba uloženia použitie
B76b745a0f63a0b0cbc2454930c7aa4b .sevis.sk SEVIS 1 hod rozlíšenie používateľov a ich jedinečných návštev, obsahuje náhodne vygenerované číslo (Client ID), ktoré sa vytvára pri každej návšteve stránky. V prípade odkliknutia „Rozumiem“ aj na zapamätanie tohto statusu
_ga .sevis.sk Google 2 roky rozlíšenie používateľov a ich jedinečných návštev, obsahuje náhodne vygenerované číslo (Client ID), ktoré sa vytvára pri každej návšteve stránky
_gat .sevis.sk Google 1 min rozlíšenie používateľov a ich jedinečných návštev, obsahuje náhodne vygenerované číslo (Client ID), ktorý sa vytvára pri každej návšteve stránky
_gid .sevis.sk Google 24 hod rozlíšenie používateľov a ich jedinečných návštev, obsahuje náhodne vygenerované číslo (Client ID), ktoré sa vytvára pri každej návšteve stránky

Skupina SEVIS nespracúva osobné údaje automatizovaným individuálnym rozhodovaním vrátane profilovania.

Poučenie o právach dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak sa spracúvajú, tak má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa § 21 ods.1 Zákona. Taktiež má dotknutá osoba právo na to, aby boli jej nesprávne osobné údaje opravené prípadne doplnené. Dotknutá osoba má tiež právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe verejného záujmu alebo na základe oprávneného záujmu a namietať spracúvanie na účel priameho marketingu. Ďalej má dotknutá osoba právo žiadať výmaz jej osobných údajov, ak sú splnené podmienky podľa § 23 Zákona alebo právo žiadať obmedzenie spracúvania. Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú automatizovanými prostriedkami na právnom základe súhlasu dotknutej osoby alebo pre plnenie zmluvy, máte právo získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ak je to technicky možné, máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak to nebude mať nepriaznivé dôsledky pre práva iných osôb. Máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 Zákona. Súhlas so spracúvaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu je potrebné zaslať na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Podmienky spracúvania osobných údajov spoločnosti FEOX s.r.o. (§ 19 Zákona)

Tieto podmienky informujú, akým spôsobom spracúvame osobné údaje. Spoločnosť FEOX s.r.o., so sídlom Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, IČO: 45 468 087 (ďalej len „FEOX“). Spoločnosť FEOX patrí do podnikateľskej skupiny SEVIS (ďalej len „Skupina SEVIS“), ktorá pravidlá spracúvania osobných údajov zverejnila na svojom webovom sídle www.sevis.sk.

Spoločnosť FEOX neurčila zodpovednú osobu. Spoločnosť FEOX možno kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo telefonicky 041/50 78 743 alebo 041/50 78 744 a informácie sú dostupné tiež na www.sevis.sk.

Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016) (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) ako aj podľa ďalších predpisov. Spoločnosť FEOX prijala primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky Nariadenia a Zákona.

V prípade, že využijete služby našej spoločnosti, budú Vaše osobné údaje spracúvané podľa zásad uvedených ďalej. Účely spracúvania osobných údajov a právny základ ich spracúvania:
• štatistické a archívne účely
  právny základ: plnenie zákonnej povinnosti
• plnenie oznamovacích povinností
   vybavovanie dožiadaní orgánov činných v trestnom konaní, orgánov prevencie legalizácie príjmov z trestnej činnosti, súdov a iných oprávnených žiadateľov
   právny základ: plnenie zákonnej povinnosti
• BOZP
  evidencia pracovných úrazov a iných úrazov, školenia zamestnancov v oblasti BOZP, zdravotné prehliadky, vnútorná kontrola
  právny základ: plnenie zákonnej povinnosti
• účtovné povinnosti
  vedenie účtovnej evidencie, vykonávanie auditu
  právny základ: plnenie zákonnej povinnosti
• daňové povinnosti
  vedenie evidencie, podávanie daňových priznaní a hlásení, súčinnosť pri daňovej kontrole, platenie daní
  právny základ: plnenie zákonnej povinnosti
• personalistika a mzdy
  vedenie evidencie, vyplácanie miezd a odvodov, podávanie hlásení, súčinnosť pri kontrole, preškolenia a poučovanie zamestnancov, vnútorná kontrola
  právny základ: plnenie zákonnej povinnosti alebo oprávnený záujem
• evidencia uchádzačov o zamestnanie
  evidencia prijatých žiadostí o zamestnanie pre budúce potreby
 22 právny základ: súhlas dotknutej osoby
• ochrana vlastného majetku
  strážna služba, prevádzka kamerového systému pre ochranu objektov a pozemkov, prevádzka kamerového systému pre kontrolu vstupu motorových vozidiel na pozemky, kontrola vstupu do strážených objektov, evidencia vstupov do strážených objektov, vnútorná kontrola
  právny základ: oprávnený záujem prevádzkovateľa
• vymáhanie nárokov
  spisovanie návrhov, žalôb, trestných oznámení, vedenie sporov, účasť na konaniach, vymáhanie vykonateľných nárokov
  právny základ: oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo plnenie zákonnej povinnosti

Oprávnené záujmy, ktoré sledujeme:
Pre účel personalistiky je oprávneným záujmom vykonávanie vnútornej kontroly zamestnávateľa a zlepšovanie procesov. Pre účel ochrany majetku je oprávneným záujmom predchádzanie vzniku škôd na zdraví a na majetku spoločnosti FEOX a tretích osôb, zabezpečenie dôkazného materiálu v prípade vzniku škody, kontrola pohybu osôb vo vlastných alebo prenajatých priestoroch a manažovanie pohybu osôb a mechanizmov alebo dopravných prostriedkov. Pre účel vymáhania nárokov je oprávneným záujmom uplatňovanie nárokov na súdoch a pred inými orgánmi verejnej moci, vedenie týchto konaní a vedenie spisov.

Spoločnosť FEOX sprístupňuje osobné údaje len v nevyhnutnej miere. Medzi spoločnosťami v Skupine SEVIS existujú dohody o poverení spracúvaním osobných údajov, preto osobné údaje môžu byť poskytnuté inej spoločnosti zo Skupiny SEVIS ako sprostredkovateľovi, pri zachovaní mlčanlivosti a rovnakej miery starostlivosti príjemcu a jeho zamestnancov o prijatých osobných údajoch. Osobné údaje sú ďalej poskytované najmä našim zamestnancom, audítorom, daňovým poradcom, účtovným a právnym poradcom, poskytovateľom poštových služieb, poskytovateľom softvéru a informačných technológií a ak právo na poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona alebo z individuálneho právneho aktu alebo ak je to potrebné na plnenie zmluvy s dotknutou osobou sú osobné údaje poskytované tiež ďalej súdom, orgánom činným v trestnom konaní, exekútorom, notárom a iným orgánom verejnej moci.

Nezamýšľame prenos osobných údajov do krajín mimo Európskej Únie alebo zmluvných strán Dohody o EHP ani žiadnej medzinárodnej organizácii.

Doba spracúvania osobných údajov závisí od účelu spracúvania. Pri jej určení sa riadime právnymi predpismi o archivácii a uchovávaní informácií. Pokiaľ sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby udeleného bez časového obmedzenia, doba spracúvania trvá až do odvolania súhlasu alebo do rozhodnutia prevádzkovateľa o skončení spracúvania. Osobné údaje spracúvané na základe oprávneného záujmu spracúvame počas trvania oprávneného záujmu. Osobné údaje, ktoré sú spracúvané pre potreby plnenia zmluvnej povinnosti, ak pre ne nevyplýva zo zákona osobitná doba uchovávania, spracúvame počas doby platnosti zmluvy a vyrovnania alebo premlčania všetkých nárokov z nej plynúcich. Osobné údaje získané z kamerových systémov sú vždy po 14 dňoch vymazané, ak neboli použité ako dôkazný materiál v súlade s účelom, na ktorý boli získané.

Osobné údaje, pre ktorých spracúvanie vyžadujeme súhlas, nie ste povinní poskytnúť. Osobné údaje, ktoré sme povinní spracúvať na základe zákonnej povinnosti, ste povinní nám poskytnúť, inak nie sme oprávnení poskytnúť vám služby alebo dodávky. Ak je poskytnutie osobných údajov potrebné pre plnenie zmluvy, ste povinní nám osobné údaje poskytnúť v takom rozsahu, aby bolo plnenie zmluvy možné; v opačnom prípade si vyhradzujeme právo neplniť zmluvu alebo ju zrušiť. V prípade poskytnutia osobných údajov z dôvodu nášho oprávneného záujmu ste povinní nám ich poskytnúť v nevyhnutnom rozsahu, okrem prípadu podania námietok. Ak po podaní námietok ako prevádzkovateľ nepreukážeme, že nad vašimi záujmami alebo vašimi právami vyžadujúcimi si ochranu vašich osobných údajov prevažujú naše záujmy, vaše osobné údaje nebudeme spracúvať na účel oprávneného záujmu.

Spoločnosť FEOX nespracúva osobné údaje automatizovaným individuálnym rozhodovaním vrátane profilovania.

Poučenie o právach dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak sa spracúvajú, tak má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa § 21 ods.1 Zákona. Taktiež má dotknutá osoba právo na to, aby boli jej nesprávne osobné údaje opravené prípadne doplnené. Dotknutá osoba má tiež právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe verejného záujmu alebo na základe oprávneného záujmu a namietať spracúvanie na účel priameho marketingu. Ďalej má dotknutá osoba právo žiadať výmaz jej osobných údajov, ak sú splnené podmienky podľa § 23 Zákona alebo právo žiadať obmedzenie spracúvania. Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú automatizovanými prostriedkami na právnom základe súhlasu dotknutej osoby alebo pre plnenie zmluvy, máte právo získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ak je to technicky možné, máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak to nebude mať nepriaznivé dôsledky pre práva iných osôb. Máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 Zákona.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu je potrebné zaslať na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..