sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

Pohľad právnika

Pohľad právnika (29)

Pravidlá pre vydávanie korporátnych dlhopisov, najmä tých súkromných, sa podľa ostatnej novely zákona o dlhopisoch č.206/2014 Z.z. od 01.09.2014 zmenia. Priblížime vám najdôležitejšie zmeny tak z pohľadu emitenta dlhopisov, ako aj z pohľadu investora.

Aj vy máte niekedy pocit, že byť na Slovensku dlžníkom je pohodlnejšie ako byť veriteľom? Nestačí, že veritelia majú vo všeobecnosti problém dostať sa k svojim peniazom zdĺhavou súdnou cestou a exekúciami, naša legislatíva im hádže polená pod nohy aj v konkurznom konaní.

S účinnosťou od 1. decembra 2013 je plánovaná úprava obchodného zákonníka v časti všeobecných ustanovení o obchodných spoločnostiach. Pokiaľ bude do spoločnosti vkladaný peňažný vklad, nebude pre preukázanie jeho splatenia postačovať vyhlásenie správcu vkladov, ako je tomu teraz.

streda, 20 marec 2013 19:49

Novinky v právnych predpisoch

Napísal(a)

V májovom čísle newslettra 2012 sme vás informovali o povinnosti ukladať účtovné závierky do tzv. registra účtovných závierok a s tým súvisiacimi povinnosťami. Novelou zákona o účtovníctve vydanou dňa 30.12.2012 (440/2012 Z.z.) bola povinnosť ukladania účtovných závierok do registra účtovných závierok posunutá o jeden rok. Predmetom ukladania do tohto registra budú až účtovné závierky zostavené k 31.12.2013 a neskôr.

štvrtok, 20 december 2012 19:49

Zmeny v občianskom súdnom poriadku

Napísal(a)

Pri novelizácii zákona o advokácii vykonanej zákonom č.335/2012 Z.z. sa okrem viacerých zmien týkajúcich sa výlučne osôb vykonávajúcich toto slobodné povolanie, upravil i Občiansky súdny poriadok (zákon č.99/1963 Zb.).

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty má na svedomí i zmenu Obchodného zákonníka (ďalej len „OBZ“), konkrétne ustanovení o spoločnosti s ručením obmedzeným. Pre úplnosť treba dodať, že novelizovaný bol tiež zákon o správe daní č.563/2009 Z.z. (daňový poriadok). Spoločne tak vytvorili podstatne zložitejší postup, ktorý bude od 1.10.2012 potrebné aplikovať pri zakladaní s.r.o. a pri prevodoch väčšinových podielov v s.r.o.

streda, 20 jún 2012 20:52

Register účtovných závierok

Napísal(a)

Aj ten, kto doteraz ignoroval zbierku zákonov, mal by po 1.1.2013 venovať pozornosť registru účtovných závierok (ďalej len „register“). Bude zriadený ako súčasť reformy daňovej správy a účtovné závierky zostavené k 31.12.2012 a neskôr budú ukladané už len do registra. Zbierka listín nezanikne, ale priame ukladanie účtovných závierok skončí. Dokumenty z registra budú prístupné verejnosti v elektronickej podobe na webovom sídle správcu registra (je ním Ministerstvo financií SR) bez poplatku. Vybrané dokumenty (napr. účtovné závierky fyzických osôb podnikateľov) nebudú verejne prístupné.

utorok, 20 marec 2012 19:58

Záložné právo k cenným papierom

Napísal(a)

Ste v pozícii záložného veriteľa alebo záložcu, potrebujete uskutočniť výkon záložných práv k cenným papierom a neviete ako na to? Nezaobídete sa pri tom bez obchodníka s cennými papiermi a ak sú akcie prijaté na obchodovanie na burzu cenných papierov, pomôže tiež licencia člena danej burzy.

sobota, 20 august 2011 20:59

Čo nové v legislatíve

Napísal(a)

S účinnosťou od 30.6.2011 došlo zákonom č. 193/2011 Z.z. k niektorým zmenám Obchodného zákonníka, pričom prevažná väčšina úprav sa týka zlúčenia a splynutia akciových spoločností a je následkom zmeny európskej legislatívy.

nedeľa, 20 február 2011 20:03

Obchodný vestník už iba elektronicky

Napísal(a)

V prvom polroku 2011 sa do parlamentu pravdepodobne dostane nový zákon o Obchodnom vestníku, ktorým sa má zrušiť doterajšie nariadenie vlády č. 42/2004 Z.z. Zámerom je prepracovať Obchodný vestník výlučne do elektronickej podoby a zároveň umožniť podávanie žiadostí o zverejnenie len elektronickou formou. Navrhovaná účinnosť nového zákona je od 1.7.2011.

Strana 2 z 3