sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

štvrtok, 20 jún 2013 18:05

Odpad – stabilný zdroj suroviny pre projekty

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

V decembrovom čísle newslettra 2012 sme vás informovali, že SEVIS sa už niekoľko rokov aktívne zameriava na vyhľadávanie, rozvoj a financovanie projektov z oblasti materiálového a energetického zhodnotenia odpadov. Keďže chceme v tejto oblasti pôsobiť ako dlhodobo stabilný partner, postavili sme tím odborníkov so skúsenosťami v energetike a v nakladaní s odpadmi. Jedným z nich je Ing. Ivan Klohna, projekt manažér spoločnosti SEVIS Energia a odpady,a.s., s ktorým sme urobili rozhovor a prinášame vám jeho názory a zaujímavé informácie z oblasti nakladania s komunálnym odpadom.

Stali ste sa členom tímu skupiny SEVIS. Prečo ste sa rozhodli spolupracovať s touto spoločnosťou?

Spoločnosť SEVIS má dlhoročnú tradíciu a dobré meno v segmente slovenského trhu, na ktorom pôsobí. Je to jedna z najdôležitejších podmienok pre development projektov, najmä ak sa jedná o priekopnícke projekty. Development projektov komplexného riešenia problematiky neseparovaného tuhého komunálneho odpadu je budúcnosťou nielen pre investorov, ale aj pre životné prostredie. Základnou myšlienkou týchto projektov je nespotrebovávať energiu na spracovanie a likvidáciu odpadu, ale premeniť odpad na energiu. Mojim cieľom z pozície projektového manažéra je vytvoriť koncepciu nakladania s komunálnym odpadom prijateľnú pre samosprávu, ale zároveň aj investične atraktívnu. Vyvážiť tieto dve podmienky je niekedy dosť ťažké.

 Máte dlhoročné skúsenosti v oblasti nakladania s komunálnym odpadom. Častokrát počuť názor, že trh s odpadom je už rozdelený. Ako vnímate aktivitu SEVISu vstúpiť do tejto oblasti?

Moja diplomová práca bola zameraná na likvidáciu starej záťaže priemyselných kalov z vysokým obsahom nebezpečných látok. Táto práca vychádzala z praxe, kde som ako technológ mal na starosti riadenie procesu stabilizácie a likvidácie. Po ukončení tohto projektu som pôsobil v riadiacich a štatutárnych funkciách firiem zaoberajúcich sa recykláciou, nakladaním a likvidáciou odpadov. Posledné štyri roky sa venujem inžinieringu, výstavbe a prevádzkovaniu technológií na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a odpadov.

Áno je pravdou, že trh s odpadom je už rozdelený. Našou stratégiou nie je meniť zabehnutý spôsob zberu a zvozu komunálneho odpadu. Chceme sa zamerať na výstavbu a inovácie technológií pre spracovanie a využitie tejto „suroviny“.

Ročná produkcia komunálneho odpadu na Slovensku je 1,67 milióna ton, ktorý sa zneškodňuje v podiele 76% skládkovaním. Rastúca produkcia komunálneho odpadu (v rámci EÚ je to 515 kg/obyvateľ/rok), povinnosť zaviesť separovaný zber biologicky rozložiteľného odpadu (od 1.1.2013) a predpoklad rastu zákonných poplatkov za uloženie odpadov na skládku vytvára priaznivé investičné prostredie pre projekty na materiálové a energetické zhodnocovanie odpadov.

Úspešne ste ukončili výstavbu bioplynových staníc a uviedli ich do prevádzky. Ako vstupná surovina sa v týchto projektoch bude využívať kukuričná siláž. Aká je perspektíva výstavby nových zariadení na túto surovinu?

Každý segment trhu sa raz zaplní. Realizácia projektov výroby energie z obnoviteľných zdrojov je limitovaná ich lokálnym výskytom. Možnosť získania vstupných surovín z poľnohospodárskej produkcie je čím ďalej tým ťažšia. Na Slovensku nie je veľa spoločností zameraných na materiálové a energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu, vrátane biologicky rozložiteľných odpadov. Je to vhodný, perspektívny a stabilný zdroj suroviny pre nové projekty. Na základe tohto vývoja som sa rozhodol zmeniť svoje pôsobenie a zamerať sa na tento segment trhu.

 Likvidácia tuhého komunálneho odpadu skládkovaním je v súčasnosti stále najrozšírenejší spôsob, pritom energetická výdatnosť odpadu je veľmi zaujímavá. Dokedy bude podľa vás uprednostňovaná táto forma pred energetickým zhodnocovaním?

Z ekonomického hľadiska je v súčasnosti najvýhodnejším spôsobom likvidovať odpad skládkovaním. V EÚ je však obmedzené skládkovanie odpadov bez jeho materiálového alebo energetického zhodnotenia.Ministerstvo životného prostredia v návrhu zákona o odpadoch, ktorý bol v auguste roku 2011 stiahnutý z legislatívneho procesu, navrhovalo zvyšovať poplatky za uloženie odpadu na skládku už od roku 2012. V návrhu zákona boli uvedené zákonné poplatky 28 EUR pre komunálny odpad a 160 EUR pre nebezpečný odpad. Zámer zvyšovania poplatkov by sa tak mal presunúť najskôr na začiatok roku 2015.

Skládkovanie nie je napriek svojej dočasnej ekonomickej výhodnosti konečným a trvalým riešením. Skládkovanie je priestorovo a kapacitne obmedzené. V niektorých krajinách už spätne zhodnocujú materiál „uskladnený“ na skládkach. Jeho využitie je však menej efektívne pri porovnaní so spracovaním odpadu hneď po zvoze. Po prenesení legislatívy EÚ bude značne obmedzené skládkovanie aj na Slovensku, čím sa opätovne potvrdzuje nutnosť realizácie projektov na zhodnocovanie odpadov.

Spaľovne komunálneho odpadu. Je táto forma likvidácie podľa vášho názoru riešením?

Spaľovne komunálneho odpadu sú riešením problematiky odpadov v komunálnej sfére, nie však v podobe ako ju poznáme na Slovensku. Aj spaľovňa môže byť navrhnutá s možnosťou využitia separovaných zložiek na ďalšie spracovanie. Odsávaním bioplynu v priestoroch na manipuláciu s odpadom je možné znížiť spotrebu plynu pri spaľovaní odpadu. Produkty spaľovania môžu byť využité v stavebníctve. Odpadové teplo môže byť dodávané do rozvodej sústavy centrálneho zásobovania teplom. Vysoká miera investície týchto projektov umožňuje realizovať projekty len pri veľkom výskyte komunálneho odpadu a často len za podpory financovania cez NFP (nenavratné finančné prostriedky). Aj v prípade realizácie projektov spaľovní na komunálny odpad je miera poplatku za likvidáciu vysoká. Development týchto projektov sa často stretáva s odporom verejnosti a tým znemožní ich realizáciu.

Spoločnosť SEVIS má zámer zamerať sa na stredné projekty s cieľom dlhodobo udržať výšku poplatkov od obyvateľstva za likvidáciu odpadov, čo vidíme ako výhodu oproti technológiám na spaľovanie odpadov.

Separovanie odpadu je spojenie, s ktorým sa neustále stretávame na všetkých úrovniach. Existuje účinný spôsob oddeľovania jednotlivých zložiek?

Separovanie odpadu pri jeho vzniku je najlepším spôsobom ako zamedziť vzniku odpadu. Najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne. Separovaný zber je však neefektívny a bez podpory štátu nerentabilný. Priemerná produkcia komunálneho odpadu v roku 2011 bola 307,66 kg na obyvateľa. Ak vyjadríme separovaný zber v prepočte na jedného obyvateľa, tak každý obyvateľ SR v minulom roku v rámci komodít sklo, papier, plast a nápojové kartóny priemerne vyseparoval 25,63 kg.

Technológia VM Press, ktorou disponuje spoločnosť SEVIS, umožňuje spracovanie neseparovaného komunálneho odpadu, a tak zníženie nákladov za manipuláciu, zber, triedenie, drvenie a export separovaného odpadu. Základom technológie je vysokotlakový lis, ktorý oddelí organický materiál od anorganického. Organický materiál je možné použiť ako surovinu na výrobu elektrickej energie procesom riadenej anaeróbnej fermentácie a anorganický materiál je možné energeticky zhodnotiť. Z technického hľadiska sa jedná o jednoduché, ale veľmi efektívne riešenie.

Spoločnosť SEVIS energia a odpady, a.s. bola založená s cieľom hľadať optimálne riešenie problematiky týkajúcej sa nakladania s odpadmi a poskytnúť služby od návrhu individuálneho riešenia, cez inžiniering, samotnú realizáciu až po prevádzkovanie zariadenia, vrátane financovania projektu. Verím, že sme sa vybrali správnou cestou a našou prácou prispejeme k zlepšovaniu životného prostredia na Slovensku.

Ing. Lenka Hrušková
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Prečítané 2366 krát Naposledy zmenené piatok, 21 august 2015 16:41
Ing. Lenka Hrušková

marketingový pracovník