sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

štvrtok, 06 október 2016 14:04

Zviaže vláda veriteľom ruky pri exekúciách?

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Požičali ste niekomu peniaze a nevrátil vám ich? Spoliehate sa, že exekúcia vám zabezpečí náhradu? Moc sa neradujte. Podľa zverejnených zámerov sa vláda chystá novelizovať Exekučný poriadok a spôsob, akým to plánuje urobiť, sa nedá nazvať inak ako míľový krok späť. Postavenie veriteľa (oprávneného v exekúcii) sa výrazne oslabí, naopak dlžníci (povinní v exekúcii) sa môžu tešiť. V medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK) bolo k návrhu vznesených viac ako 1 000 pripomienok. Konečná podoba návrhu zatiaľ nie je známa.

Vzhľadom na naše skúsenosti s prácou exekútorov môžeme konštatovať, že dobrý exekútor je polovica úspechu, najmä ak si vie v mori rôznych prekážok poradiť a dostať sa na kobylku povinným, ktorí sú si dnes dobre vedomí svojich práv. Je pochopiteľné, že každý vlastník pohľadávky si vyberá pre spoluprácu exekútora, s ktorým má dobrú skúsenosť. Lebo priznajme si, ak sa exekútor rozhodne, že niečo náhodou pokazí, zdrží, zle doručí alebo vyzradí vopred povinnému, ťažko mu to dokážete a škody sú nevratné.

Preto za najväčší krok späť jednoznačne považujeme systém náhodného prideľovania exekúcií súdnym exekútorom. Niečo na spôsob automatického výberu sudcov na súdoch. Exekútora si nebude môcť vybrať oprávnený (veriteľ), ale pridelí mu ho Okresný súd v Banskej Bystrici, ktorý bude ako jediný na Slovensku vybavovať agendu exekúcií. Možnosť oprávneného dosiahnuť zmenu exekútora bude takmer vylúčená, pokiaľ exekútor opakovane alebo závažne neporuší povinnosti ustanovené zákonom.

Náhodný výber exekútora má byť realizovaný na regionálnom princípe. Vybraný bude exekútor so sídlom v obvode kraja, kde má povinný bydlisko, sídlo, miesto podnikania. V rámci daného územného obvodu majú byť exekútorom veci prideľované rovnomerne podľa výšky a povahy vymáhaného nároku a podľa počtu neskončených vecí. Inak povedané, každému exekútorovi, bez ohľadu na personálne a technické vybavenie jeho kancelárie a bez ohľadu na jeho spoľahlivosť a úspešnosť, sa plánuje prideľovať rovnomerný počet prípadov. A potom, že exekútorská činnosť je slobodné povolanie. Významnou komplikáciou bude sťažená komunikácia medzi veriteľom a exekútorom, pretože veriteľ bude musieť administratívne riešiť množstvo rôznych exekútorských úradov po celom Slovensku, hoci doteraz spolupracoval s malým počtom overených osôb.

Aby bola ochrana povinných ešte väčšia, návrh počíta s tým, že už začatú exekúciu zastaví exekútor svojim rozhodnutím, ak nastanú podmienky definované zákonom. A to bez ohľadu na to, že veriteľ do získania exekučného titulu a do samotnej exekúcie spravidla investoval nemalé prostriedky. U povinného - právnickej osoby má byť dôvodom zastavenia exekúcie, ak sa do jedného roka od začatia exekúcie alebo od posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť majetok, ktorý by mohol byť postihnutý exekúciou, a ktorý by stačil aspoň na úhradu trov v rozsahu základného preddavku na trovy exekúcie. Pri nemajetnosti právnických osôb sa navyše navrhuje výmaz povinného z obchodného registra v súčinnosti s príslušným súdom.

Pri exekúcii vedenej na majetok fyzickej osoby exekútor exekúciu zastaví, ak sa do 3 rokov od začatia exekúcie alebo od posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť majetok, ktorý by mohol byť postihnutý exekúciou, a ktorý by stačil aspoň na úhradu trov v rozsahu základného preddavku na trovy exekúcie. No povedzme si úprimne, aký je to problém pre dlžníka tváriť sa jeden, resp. tri roky, že nič nemá, najmä ak sa ani exekútor nepretrhne od aktivity. Ak vám súd pridelí neschopného exekútora, tak po uplynutí relatívne krátkeho času vám váš dlžník s úsmevom nezaplatí nič. A vysamozrejme zaplatíte trovy exekúcie.

Novinkou bude tiež výlučne elektronické podávanie návrhov na začatie exekúcie do elektronickej schránky súdu, a to prostredníctvom na to určeného elektronického formulára. Návrh bude musieť byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom a listiny, ktoré je potrebné pripojiť k návrhu na vykonanie exekúcie, sa tiež budú podávať elektronickými prostriedkami. Čiže pre veriteľov, ktorí nemajú dátovú schránku ani zaručený elektronický podpis bude jediným riešením požiadať o podanie návrhu na vykonanie exekúcie ktoréhokoľvek exekútora, samozrejme za poplatok. Takto vybraný exekútor bude len zástupcom oprávneného pre doručovanie písomností do vydania poverenia na vykonanie exekúcie, ale s exekúciou inak nebude mať nič spoločné.

Návrh zákona obsahuje rôzne nezmysly, ktoré nemajú nič spoločné so zefektívnením exekúcií, napr. nemožnosť vymáhať príslušenstvo, ktoré k pohľadávke prirastie po podaní návrhu na vykonanie exekúcie alebo evidentne retroaktívne prechodné ustanovenie o tom, že aj exekučné konania začaté pred 1.1.2017 budú podliehať povinnému zastaveniu exekúcie exekútorom vo vyššie uvedených prípadoch.

Opísané zmeny sú len zlomkom navrhovanej úpravy, preto je potrebné si počkať na výslednú podobu návrhu a veriť, že „kompetentní“ si vezmú pripomienky verejnosti k srdcu.

Mgr. Danica Kozáková
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Prečítané 2205 krát Naposledy zmenené štvrtok, 06 október 2016 16:50