sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

nedeľa, 20 február 2011 19:27

Behind the scenes

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Jednou z oblastí, na ktorú sa v SEVISe špecializujeme je privátne investovanie. Našim zámerom je prinášať vám originálny rozsah finančných služieb a hľadať zaujímavé investičné príležitosti. Táto práca je náročná a podieľajú sa na nej predovšetkým členovia oddelenia analýz a riadenia portfólií, kam patrím aj ja. Nakoľko našich klientov často zaujíma, v čom tkvie podstata a úspešnosť tejto práce, pokúsim sa vám priblížiť činnosti jednotlivých súčastí nášho oddelenia tak, aby čo najmenej pojednávali o číslach a odborných termínoch. Verím, že to pomôže jednoduchšie si vytvoriť obraz o podstate vykonávaných činností nášho tímu. Dovolil som si pri tom použiť prirovnania z profesií, ktoré sú nám všetkým známe z osobného života. Navyše každý z nás k nim viaže svoje osobné zážitky a skúsenosti, a tak k nim môže nachádzať nové a nové paralely.

Podnikatelia určite poznajú, že za úspechom každej činnosti stojí úloha naplniť svoje očakávania a najmä očakávania klienta. Určite vedia aj to, že riadiť sa touto jednoduchou poučkou je v skutočnosti veľmi zložité, a to aj za predpokladu, že sú správne definované nielen vzájomné očakávania a správne zavedené procesy, ale aj správne určené riziká pre výkon práce a podnikania. Dôvodom prečo je tomu tak, je dynamika prostredia a charakter zmien, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie sa pri výkone a riadení procesov.

Prácu nášho analytického tímu by som prirovnal k práci meteorológov. Všetci vieme, že na kvalitnej predpovedi počasia je závislých veľa ekonomických činností, ako napríklad poľnohospodárstvo, letecká a námorná doprava. Aj naši analytici dennodenne získavajú a spracovávajú obrovský počet informácií z finančného trhu. Početnosť vstupných informácii je daná požadovaným rozsahom a zložitosťou modelu, ktorým hodnotíme situáciu na trhu a hľadáme vhodnú investičnú príležitosť. V SEVISe každodenne aktívne sledujeme takmer 10 000 investičných nástrojov, čo znamená, že počet vstupných požadovaných parametrov, ktoré denne spracovávame, je viac ako 250 000. Pri analýze sledujeme aj dennú zmenu jednotlivých parametrov v čase, čím opätovne rastie komplexnosť a zložitosť spracovania týchto dát. Náš výber a rozhodovanie je pritom nezávislé, nakoľko SEVIS nie je viazaný na žiadne produkty. Výstupom analytikov je konkrétne očakávanie vývoja ekonomiky, trhov ako aj investičných príležitostí. Rovnako ako pri predpovedi počasia aj tieto predpovede majú povahu iba krátkodobej zvýšenej miery istoty o tom, že sa tak v budúcnosti stane. Preto pri ďalšom použití  modelovej predpovede využívajú naši analytici v spolupráci s ostatnými členmi tímu, t.j. s portfólio manažérom a traderom, aj prácu s pravdepodobnosťou a tolerovanou odchýlkou. Týka sa to najmä konečného výberu vhodných investičných nástrojov, ako aj sledovania otvorených investičných pozícií. Tým vhodne nastavujeme pomer medzi výnosom a rizikom plánovanej operácie, čím zvyšujeme predpoklad dosiahnutia úspechu.

Činnosti nášho portfólio manažéra by som prirovnal k práci poľnohospodára. Aj ten sa musí, na základe predpovede správne a včas rozhodnúť o voľbe pestovanej plodiny, voľbe kedy a akú konkrétnu pracovnú činnosť má začať vykonávať. Podobnosť je aj v tom, že postupy nemožno vzájomne zameniť, a tak ak hospodár nezaseje, nemôže ani zožať úrodu. Obdobne, ak začne priskoro alebo neskoro, hrozí mu, že úroda nebude dostatočná alebo nedozreje. Výhody diverzifikácie pestovaných plodín, ako aj riziko z pestovania jedinej aktuálne ziskovej komodity vám netreba bližšie predstavovať. V tomto duchu aj náš portfólio manažér stojí pred úlohou správne vybrať a vhodne načasovať stratégiu vstupu do investičnej príležitosti. Pritom musí mať na zreteli nielen to, čo chce vybranou investíciou dosiahnuť a čo riskuje, ale aj posudzovať mieru krátkodobej volatility trhu v rámci očakávaného trendu jeho vývoja. On pri svojej činnosti diverzifikuje riziko tým, že si vyberá niekoľko investícii z dostatočne širokej ponuky pripravenej analytikmi, a to vo vhodnom čase a s vhodným pomerom výnosu a rizika. V neposlednej miere musí uplatňovať práva a povinnosti z každej investície, zabezpečovať primeranú likviditu (rýchlosť speňaženia) a ochranu pred neprimeraným poklesom jej hodnoty. Pri tejto práci sa musí opierať o prácu a skúsenosti ďalšieho člena tímu – tradera.

Úloha tradera je vlastne podobná práci obchodníka, ktorého snahou je čo najvýhodnejšie nakúpiť alebo predať tovar, s ktorým obchoduje. Je pre neho bytostne dôležité rozpoznať aktuálny stav ponuky resp. dopytu po tovare a vedieť odhadovať možné zmeny nálady na trhu. Náš trader v rámci kompetencií volí najvhodnejšiu taktiku kúpy resp. predaja investičného nástroja, čím napomáha portfólio manažérovi naplniť očakávanie z konkrétnej investície. Úlohou tradera je teda kúpiť resp. predať investíciu za dosiahnuteľnú cenu, a to podľa pokynu portfólio manažéra. Jeho úspechom je, ak dosiahne lepší výsledok ako bol pôvodný pokyn.

V našej tímovej práci je dosiahnutý výsledok odrazom miery úspešnosti každej činnosti a každého člena tímu, ako aj súhry medzi jednotlivými procesmi. Preto ja osobne považujem za dôležité priebežné sledovanie kvality dosahovanej práce na každom stupni investičného procesu. Zámerom je, aby sme čo najlepšie premenili vedomostný potenciál členov tímu do opakovaného úspechu a aby sme spravovaný majetok našich klientov patrične zhodnocovali a chránili.

Ing. Adrián Schnierer
schnierer@sevis.sk
Prečítané 2328 krát Naposledy zmenené sobota, 15 august 2015 14:59
Ing. Adrian Schnierer

člen predstavenstva a manažér investičných služieb