sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

štvrtok, 20 jún 2013 20:13

Obísť, podliezť, či preskočiť?

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Zdá sa vám, že kladiem zvláštne otázky? A ako súvisia s aktivitami našej investičnej skupiny? Paradoxne viac ako by bolo vhodné v podnikateľskej praxi. V minulom čísle newslettra som sa trochu venovala štatistike legislatívnych zmien. V tomto roku sú už na svete ďalšie dve novely Zákona o dani z príjmov.

Novela, ktorá vyšla v marci v Zbierke zákonov pod č.70/2013, bola vykonaná v rámci novely Zákona o investičnej pomoci č.561/2007 a priamo naň nadväzuje. Dá sa povedať, že zmeny vyplývajúce zo Zákona o investičnej pomoci boli logicky zapracované do Zákona o dani z príjmov.

Ďalšiu novelu Zákona o dani z príjmov náš parlament schválil v rámci novely Colného zákona 15. mája 2013. Jej schvaľovanie prebehlo zaujímavým spôsobom. Vo februári bol do parlamentu doručený návrh novely Colného zákona. Parlament ho v prvom čítaní prerokoval v marci, určil výbory, ktoré sa k nemu majú vyjadriť a do kedy. Zatiaľ úplne normálny priebeh. Z príslušných výborov sa do druhého čítania do parlamentu v máji dostala novela colného zákona doplnená o novely ďalších zákonov, okrem iného aj Zákona o dani z príjmov a 15. mája bola novela v druhom a treťom čítaní schválená.

K navrhnutej zmene Zákona o dani z príjmov neprebehla žiadna diskusia. Ani nemohla, lebo odborné kruhy o nej netušili. Na stránke národnej rady SR som si prečítala prijaté znenie zákona (v čase písania tohto článku ešte nebolo zverejnené v zbierke zákonov).

Novela nijako nesúvisí s colným zákonom, ale nás sa priamo dotýka, pretože podstatnou zmenou v zákone je úprava §7 Zákona o dani z príjmov – t.j. príjmov z kapitálového majetku. §7 je zaujímavý tým, že časť príjmov fyzických osôb z kapitálového majetku je zdaňovaná zrážkovou daňou. Problém spočíva v tom, že príjmy z úrokov a ostatných výnosov z cenných papierov (§7, bod 1) písm.a)) sú aj naďalej zdaňované slovenským fyzickým osobám zrážkovou daňou 19%.

Novým bodom je v §7, bod 1 písm.h) – výnosy z dlhopisov (od 1.1.2013 to boli výnosy zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok). Tento príjem nie je zdaňovaný zrážkovou daňou, ale vstupuje do daňového priznania a bude pri dosiahnutí určitej výšky príjmu podliehať 25% dani a prípadne aj odvodom do zdravotnej poisťovne (v závislosti od celkových príjmov príslušnej fyzickej osoby).

Otázkou je, ktoré výnosy z dlhopisov patria do tohto bodu – výnosy z rozdielu ceny dlhopisu pri upisovaní a pri predaji alebo vrátení, alebo aj výnosy z úrokov z dlhopisov? Úroky z akých cenných papierov potom patria do bodu a) úroky a ostatné výnosy z cenných papierov. Oslovila som s touto otázkou aj nášho daňového poradcu a tiež mi na prvé počutie na ňu nevedel dať odpoveď. Potreboval otázku odkonzultovať s kolegami z Komory daňových poradcov. Do uzávierky nášho časopisu však ani oni nedospeli k jednoznačnému záveru, kam patria výnosy z úrokov z dlhopisov. Takže nás čaká ďalší krok, osloviť so žiadosťou o výklad Finančné riaditeľstvo. Na odpoveď si budeme musieť počkať nejaké dva-tri týždne, ale v nasledujúcom čísle vás určite budeme informovať o výsledku.

Čo bolo reálnym cieľom zákonodarcu pri tvorbe tejto legislatívnej zmeny? Ak by sme vychádzali z predpokladu, že všetky výnosy z dlhopisov, teda aj úrokové budú patriť do novodefinovaného bodu a budú zahrnuté v daňovom priznaní, tak náš štát v druhom polroku roka 2013 príde o príjmy, ktoré mu pravidelne mesačne pritekajú zo zrážkovej dane z úrokov z dlhopisov vyplácaných fyzickým osobám. Neviem, o aký objem príjmov štátneho rozpočtu sa jedná, suma asi nebude príliš veľká, ale každé euro dobré. Tohtoročný výpadok príjmov by ale na druhej strane mohol znamenať vyššie príjmy v marci budúceho roku na základe podaných daňových priznaní, ak všetci majitelia dlhopisov podajú daňové priznanie. Je toto príčina zmeny zákona a cieľ zákonodarcu alebo je všetko inak?

Zmene spôsobu zdaňovania výnosov z dlhopisov sa vo svojich posledných číslach venoval aj časopis TREND. Postavil sa do roviny, že aj úrokové výnosy z dlhopisov určite patria do novodefinovaného bodu Zákona o dani z príjmov. Je to ale naozaj tak, keď ani daňoví poradcovia sa k tejto problematike nevyjadrujú záväzne?

Odpoveď z Finančného riaditeľstva bude pre nás a aj pre vás, majiteľov nami emitovaných dlhopisov, podstatná.

Len na doplnenie – v pripomienkovom konaní je ďalšia novela zákona o dani z príjmov.

Takže: „Obísť, podliezť, či preskočiť? Jednoducho prispôsobiť sa a nájsť si priestor na podnikanie v stále sa meniacich podmienkach.

Ing. Danica Michalková
michalková@sevis.sk
Prečítané 2424 krát Naposledy zmenené nedeľa, 16 august 2015 12:33
Ing. Danica Michalková

člen predstavenstva a finančný manažér