sk   en

1 2 3 4 5_1 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

Zobrazenie položiek podľa značky: priemerné zhodnotenie

štvrtok, 03 apríl 2014 15:24

Čo stojí za dosiahnutým úspechom

Pri investíciách na kapitálovom trhu sme sa v minulom roku sústredili na manažovanie otvorených pozícií. V menšej miere sme dokupovali akcie po poklese s vyhliadkou na ich ďalší rast. Začali sme viac predávať časti držaných akcií, resp. dokonca celé pozície po dosiahnutí cieľovej úrovne zisku. Tiež sme uskutočňovali vhodný corporate action – t.j. uplatnenie práva na výplatu dividendy, upísanie nových, či predaj držaných akcií v súlade s rozhodnutiami hlavných akcionárov.

štvrtok, 03 apríl 2014 14:55

Na veľkosti záleží...

Začiatkom roka býva dobrým zvykom rozoberať plán činnosti pre nové obdobie a hodnotiť dosiahnuté výsledky za predchádzajúce obdobie. V tomto prípade to opäť robím s radosťou, pretože minulý rok sme hospodárili  veľmi dobre, a to so ziskom vo výške 480 tis. €. Spokojnosť s plnením plánu nespočívala iba v  zisku, ale aj v dosiahnutí ďalších sledovaných ukazovateľov. Bilančná hodnota  aktív  narástla o 19,5 %, čo znamená, že celkový objem majetku, ktorý spravuje skupina SEVIS, stúpol k 1.1.2014 na 19,8 mil. €. Počas roka 2013 sme získali prostredníctvom SEVIS dlhopisov a pôžičiek nové finančné prostriedky vo výške 2,7 mil. € a klientom sme poskytli na krátkodobé preklenutie nedostatku likvidity pôžičky v objeme 7,4 mil. €.

Zverejnené v O SEVISe