sk   en

1 2 3 4 6

O SEVISe

Kapitálový trh a investovanie

Pohľad právnika

Dane

Prognózy

Zaujímavosti

Zobrazenie položiek podľa značky: cenné papiere

Každý človek má potrebu chrániť si svoj majetok, aby nestratil na hodnote. Ešte lepšie, aby sa hodnota jeho majetku zvyšovala. Za týmto účelom hľadá možnosti investovania voľných finančných prostriedkov. Investovaniu a teda zhodnocovaniu finančných prostriedkov sa venujú banky, správcovské spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, poisťovne atď. Pokiaľ človek investuje za účelom zhodnotenia svojich prostriedkov, porovnáva dosiahnuteľný výnos z jednotlivých typov investícií u rôznych finančných inštitúcií. Dosiahnuteľný výnos musí znížiť o náklady spojené s riadením, resp. správou investícií.

utorok, 20 marec 2012 19:57

Dane a odvody z príjmov z cenných papierov

Príjmy z cenných papierov sú zaradené do rôznych paragrafov podľa zákona o dani z príjmov a tým pádom aj do daňového priznania fyzických osôb (typ B) vstupujú do rôznych jeho častí. Čo sa týka ročného zúčtovania odvodov do zdravotnej poisťovne, tak za rok 2011 ho bude z podkladov poskytnutých zamestnávateľmi, daňovými úradmi a sociálnou poisťovňou robiť zdravotná poisťovňa. Termín na vykonanie ročného zúčtovania odvodov do zdravotnej poisťovne má táto do 30.9. a následne zašle poistencovi výkaz nedoplatkov alebo oznámenie o preplatku.

Zverejnené v Dane

Spoločnosti Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s (CDCP SR) a Centrální depozitář cenných papírů Praha, a.s. podpísali zmluvu o vzájomnom členstve a spolupráci, ktorá umožní obchodovať cenné papiere na burzách v Prahe a Bratislave. Ide o tzv. duálny listing, ktorý umožní na burze v Bratislave obchodovať aj zahraničné cenné papiere. To znamená, že emitenti, ktorých akcie sú a budú obchodované na Burze cenných papierov Bratislave, budú môcť rozšíriť svoj listing aj o burzu v Prahe.

pondelok, 21 február 2011 19:28

Ktoré cenné papiere sú obchodované na burze?

Zoznam obchodovateľných cenných papierov sa dozviete na stránke burzy cenných papierov, a to v časti Uzatvorené obchody, konkrétne na: http://www.bsse.sk/Obchodovanie/KurzoveListky.aspx.

Následne je nutné si zadať dátum, ku ktorému chcete zisťovať kurz akcií. Ak chcete zistiť aktuálne obchodované cenné papiere, tak je potrebné zadať deň predchádzajúci aktuálnemu dátumu a potom kliknúť na odkaz s názvom Kurzový lístok akcií a podielových listov. Otvorí sa vám tabuľka, kde sú abecedne zoradené akcie, ktoré sú obchodované na burze. Pri každom cennom papieri sa dozviete jeho minimálny, maximálny, posledný a priemerný kurz, za aký bol obchodovaný, výšku dividendy ako aj výšku nezrealizovanej ponuky a dopytu. Okrem toho tu nájdete aj informáciu o tom, ktoré cenné papiere boli obchodované v daný deň, aký bol zobchodovaný počet kusov a objem v tisícoch Eur.

Je zaujímavé porovnávať daňovú politiku v Českej a Slovenskej republike.

Slovenská republika sa prezentuje uskutočnenou daňovou reformou, ktorá znamenala zjednotenie dane z príjmov na úroveň 19 % a odstránenie zdaňovania už zdanených príjmov – dividend a im podobných príjmov.

V Českej republike k daňovej reforme podobného charakteru nedošlo. Daň z príjmov je od 5 % do 20 % v závislosti od druhu príjmu, ale aj od daňovníka (fyzickej alebo právnickej osoby). Najvýraznejšie sú rozdiely práve pri zdaňovaní jednotlivých druhov príjmov z cenných papierov, a to zvlášť u fyzických osôb (ale nie pri fyzických osobách podnikateľoch).

Zverejnené v Dane